Logga-guld-hemsida-mo

Medlemsvillkor

Avtalsbestämmelser för medlemskap hos Energi Träningscenter

 
§1. Medlemskapet

 • Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person utan godkännande från Energi Träningscenter. Överlåtelse av ett medlemskap är möjligt under bindningstid. Därefter går det inte att överlåta då det är uppsägningsbart. En överlåtelse av ett medlemskap kostar 600 kr och hanteras i receptionen.
 • Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 16 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. 
 • Vid besök på våra anläggningar ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. 
 • Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för träningsanläggningen, såsom t ex nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till anläggningens personal eller uppdateras via ”Mina Sidor” på Energis hemsida.
 • Enbart medlemmar eller på förhand anmälda gästträningar får vistas på träningsanläggningen tider då personal inte finns på plats. 
 • Energi Träningscenter friskriver sig från allt ansvar för skada och/eller förlust av egendom som åsamkats medlem eller gäst.
 • Alla medlemmar registreras (se §5) och gymmen är tv-övervakat. Vid misstanke om brott lämnas materialet till polis & åklagarmyndigheterna. Genom att underteckna detta avtal godkänns denna registrering och övervakning.§2. Uppsägning, ångerrätt, avstängning & straffavgifter

 • Medlems uppsägning av autogirobetalningar kan ske först efter uppgjord avtalstid. Uppsägning av avtalet skall göras till Energi skriftligen. Avtalet fortlöper efter överenskommen avtalstid månadsvis med två månaders uppsägningstid plus kvarvarande dagar innevarande månad tills dess att avtalet sägs upp. Energi Träningscenter rekommenderar att uppsägningen sker på speciell blankett som finns i reception
 • Efter tecknande av medlemskap har kortets nyttjare 7 dagars ångerrätt. Vid köp via internet gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen för privatpersoner. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice via mail.
 • Autogirerare har rätt att avsluta betalningar via Autogiro men kommer då att debiteras avtalstidens kvarvarande månadsavgifter på en faktura. Fakturaavgift tillkommer.
 • Energi förbehåller sig rätten att utan meddelande av skäl omgående säga upp medlemskapet. Vid ett sådant förhållande återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan tidigare erlagts. Vid grovt fall av regelbrott, t.ex dopningsbrott, utlånande av medlems-/nyckelkort till ickemedlem sker uteslutning av medlem utan återbetalning. 
 • Energi Träningscenter äger rätten att omedelbart kräva betalning för hela medlems¬perioden om medlemmen dröjer med betalning eller åsidosätter träningsanläggningens allmänna villkor, bestämmelser eller trivselregler i övrigt.
 • Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träningsanläggningen tills betalning skett. Betalning sker i förskott.
 • Utlånande av medlemskort till person ej ansluten till tränings¬anläggningen eller att släppa in obehöriga personer på våra anläggningar medför straffavgift på 1500 kronor. Avgiften debiteras även medlem om denne utan medgivande från Energi tar med sig gäster till gymmet. Till dess att avgifterna är betalda spärras kortet.


§3. Medlems-/nyckelkort

 • Medlems-/nyckelkortet är en värdehandling varför förlust skall anmälas till Energi. Nytt kort erhålls då mot en avgift om 100 kr.
 • En årlig kortavgift på 70 kr debiteras tillsammans med medlemsavgiften vid årets första dragning i slutet av januari. Avgiften avser tillgång till inpasseringssystemet.
 • Efter avtalets slut (vid medlemskap kortare än 3 månader) ska medlems/passerkortet återlämnas före den sista i efterföljande månad. Ej återlämnat kort debiteras med 200 kr.


§4. Autogiro, pris och tillgänglighet

 • Autogiromedlemskap är ett tillsvidareavtal och baseras på en minimi¬period. Efter avtalsperioden övergår medlemskapet till ett löpande medlemskap om medlemmen ej avslutat medlemskapet senast två månader i förväg. Se §2.
 • Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden och ändring kan ske först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Energi inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen. 
 • Autogireringar från kontot sker under perioden 24-31 varje månad med 25:e som huvudsaklig debiteringsdag. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel finns till¬gängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Energi en betalningspåminnelse via externt ombud. Vid betalnings¬påminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift.
 • Energi förbehåller sig rätten att ändra tillgängligheten av träningsanläggningen. Detta ska informeras genom anslag på gymmet minst två månader i förväg.
 • Träningsavgiften belastas kontot oavsett träningsmängd.


§5. Personuppgifter (GDPR)

 • Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Energi Träningscenter kommer detta att meddelas av Energi Träningscenter. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Energi Träningscenter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.
 • Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Energi Träningscenter.
 • Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller nyttjar någon annan av Energi Träningscenter tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:
  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med Energi Träningscenter - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Energi Träningscenter.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

§7. Åldersgränser
Följande åldersgränser gäller hos oss på Energi:

 • 18 år - fyllda - för att få teckna avtal och själv betala via autogiro.
 • 18 år - fyllda - för att få tillgång till gymmet dygnet runt.
 • 18 år - fyllda - för att få köpa koffeinberikad dryck.
 • 16 år - fyllda - för att själv få teckna avtal (och betala kontant)
 • 16 år - året man fyller - för att få tillgång till gymmet enligt 07.00-22.00; även under icke bemannade tider.
 • 16 år - fyllda (eller genomförd friviktskurs) - för att få tillgång till friviktsrummet.
 • 15 år - året man fyller - för att själv få träna på gymmet under bemannade tider. 
 • 11 år - året man fyller - för att få följa med målsman till gymmet och träna. Eget medlemskap krävs.
§8. Doping
 • Användning och/eller försäljning av preparat som omfattas av Lagen 1991:1969 eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till avstängning från Energi Träningscenter. Ingen återbetalning sker. 
 • Energi förbehåller sig rätten att anmoda till doping¬kontroll. Vägran att delta i dopingkontroll samt positivt resultat leder till uteslutning från samtliga Skaraborg gym utan återbetalning av avgift. 
 • Vid anmodan ska medlem inom sju vardagar inställa sig på avsedd plats för test. Uteblivande från test samt positivt testresultat leder till avstängning. Genomfört test skall på avsedd blankett meddelas anläggningen. Även testresultat skall meddelas anläggningen. Utebliven information till anläggningen renderar i avstängning.
 • Information om ev. avstängning lämnas till övriga i ”Dopingfritt Skövde” deltagande anläggningar. Medlemmen stängs även av från dessa anläggningar.

§9. Trivsel, hygien och hälsotillstånd
 • Det åligger samtliga medlemmar och gäster att följa de regler av¬seende trivsel, hygien, träningsmetoder och ordning vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Energis personal.
 • Medlemmar och gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Energi Träningscenters aktiviteter.
 • Medlemmen ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och/eller behandling.

§10. Rabatterade priser & frysning
 • Rabatter, i de fall medlem är berättigad till det, ges utifrån aktuell tids ordinarie avgifter.
 • En månad efter varje terminsstart (september & februari) ska giltighet på studentkort/anställning/medlemskap uppvisas. Om giltigheten upphört eller intyg ej uppvisas uppgraderas medlemskapet automatiskt till vid aktuell tid gällande ordinarie medlemsavgift. Redan betalda avgifter justeras ej i efterhand om intyg ej uppvisats.
 • Alla autogirokort är frysbara två månader per år. Vid graviditet, utlandsarbete/utlandsstudier, skada eller liknande kan avtalet frysas i upp till 12 månader. För frysning längre tid än två månader krävs ett intyg. Frysningen görs på närmaste Energianläggning och i anslutning till frysningen betalas en frysavgift om 100 kr. Debiterad månad kan ej frysas i efterhand och kontantkort/betalad period är ej frysbara.